อาหารสำหรับสุนัขและแมวลักษณะการป้องกันการดูแลที่เหนือกว่าBlitz Sensitive และ Blitz Classic Line ของ Blitz Sensitive และ Blitz Classic เราผลิตที่โรงงาน PROMIMI PETFOOD RUS ซึ่งรวมอยู่ใน Cargill ที่ถือหุ้นนานาชาติ หนึ่งในไม่กี่ในรัสเซียมันมีการติดตั้งอุปกรณ์ Wenger และ Van Aarsen คอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความมั่นคงของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โรงงานตั้งอยู่ในลิ่มและนำไปสู่ตลาดมานานกว่า 16 ปีมีชื่อเสียงในเชิงบวก

และยังเมื่อเราตัดสินใจที่จะผลิตแบบฟอร์มแห้ง Blitz Folistic สูตรซึ่งหมายถึงการเพิ่มองค์ประกอบของเนื้อสดพวกเขาถูกบังคับให้ดึงดวงตาของพวกเขาไปต่างประเทศ ในรัสเซียพืชที่มีเทคโนโลยีที่ทำให้ความคิดของเราในขณะนี้ยังไม่มี ที่น่าตื่นเต้นจำนวนหนึ่งขององค์กรยุโรปเราเลือกมิสเตอร์ PET ของครอบครัวของเราตั้งอยู่ในจังหวัดปาร์มาอิตาลี

เจ้าของไม่ใช่ธุรกิจรุ่นหนึ่งซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่นและโรงงานมีความสำเร็จในอุตสาหกรรมล่าสุด - การติดตั้ง Steam และเครื่องอัดรีดสองสกรูช่วยให้คุณเพิ่มความสดใหม่จำนวนมาก และส่วนประกอบดิบให้แห้งอาหารโดยไม่สูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการถูกติดตามโดยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ตรงตามมาตรฐาน IFS และ ISO 22000: 2,500

เราภูมิใจในองค์ประกอบของฟีดของเราเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตและความรับผิดชอบสูงของพันธมิตรของเรา!

ฟีด Blitz เป็นตัวเลือกน้ำหนักตามความไว้วางใจ!

CA ïàèèèèåëåòòääääääääñ II III ((((èèèèñññññññçççøîîîèøøøøøèèèèéééééééééééééééééééééé Ç I I I I ยยยยâÒèõõõààààüüüüäûûûûûããüãüüüüüüããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Âàààññàççççççääääääääääòòòòòòòòò, ûûûûûûûûûûûû ïïïèèèõûõõûõõõõõõûõõûõõõõõêñññðððððððîðððððððîðððððððîîîîîîîîîîîîîîîîîîõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõñðððððððîõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ

IA ðûíêåïîÿâëÿþòñÿãðóìèíã-ñàëîíû, IAO ÷àþòñÿñïåöèàëèñòû-êèíîëîãè, ðåãóëÿðíîïðîâîäÿòñÿâûñòàâêè, ñìîòðû, êîíêóðñíûåïîêàçûæèâîòíûõ n ต÷àñòèåìýêñïåðòîâ, âõîäÿùèõâïðîôåññèîíàëüíîåèìåíèòîåæþðè

íàîÃîäíÿøíèéííòðõõõòòðîðððãòðîîî100ïïïîðîîî÷îòîìèðð÷÷÷ûõûõïîðîïîðî÷÷ûõûõïîðîïîðî÷÷ûõûõïîðîïîðîî÷÷÷ûõîîîÃè÷÷÷êõîîî÷÷÷÷êõõîîîÂ, 62 ôåèîîîÃè÷÷÷÷îî÷÷÷÷èõõî÷÷÷÷õõ ñåääÿÿòòàòàò3ò3òòòòòèèèèèèèèèèèèèèèñèñèèèèèèèèèñõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèèèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèòèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèèèèèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Åæåãîäíî 3 ñòðàíàõâÊàçàõñòàíå, ÊèðãèçèèèÓçáåêèñòàíå - ïðîâîäèòñÿîêîëî 50 âûñòàâîêñîáàêèêîøåêñïðèñóòñòâèåììåæäóíàðîäíîãîæþðè AEY îïðåäåëåíèÿ EO ÷ OEO ïðåäñòàâèòåëåé OIE Eee èíîéïîðîäû

Ñïðîñðîæäàåòïðåäëîæåíèå, ïîýòîìó, êîãäàâîçíèêàåò CAAA ÷àðàçâèòèÿèíäóñòðèèçîîáèçíåñà, íåîáõîäèìîðåøèòüâîïðîñïîñòàâêèâñòðàíóïðîôåññèîíàëüíûõè EA ÷åñòâåííûõêîðìîâ, äîáàâîê, âåòåðèíàðíûõïðåïàðàòîâ, ñðåäñòâãèãèåíûèóõîäà CA äîìàøíèìèëþáèìöàìè

AEY íàñûùåíèÿíàøåãîðåãèîíàâûñîêîêëàññíûìèòîâàðàìè AEY óõîäàèñîäåðæàíèÿäîìàøíèõëþáèìöåâíåîáõîäèìîïðîâåäåíèåìåæäóíàðîäíîéâûñòàâêèâñôåðåçîîèíäóñòðèè âüààààòîÉÉÉÉÉNIÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉã Èìåííîçäåñüâñòðå÷àþòñÿïðîèçâîäèòåëèèïîòðåáèòåëè, çàêëþ÷àþòñÿêîíòðàêòû IA ïîñòàâêè, âíîñÿòñÿêîððåêòèâûâàññîðòèìåíòïîñòàâëÿåìîéïðîäóêöèè, âûÿâëÿþòñÿïîòðåáíîñòèîòðàñëèòîãî Eee èíîãîðåãèîíà.

Íàäååìñÿ, ÷ OI âûñòàâêà«ZooÑàä 2019»ñòàíåòñòàðòîâîéïëîùàäêîé AEY ìíîãèõôèðìïðîèçâîäèòåëåé AEY ðàçâèòèÿñâîåãîáèçíåñàâÊàçàõñòàíå, ÊèðãèçèèèÓçáåêèñòàíå

Royal Canin - ผู้เชี่ยวชาญด้านการกินเพื่อสุขภาพสำหรับแมวและสุนัข

Royal Canin Development อยู่เสมอเนื่องจากการวิจัย Royal Canin มีทีมงานมืออาชีพ - แพทย์สัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารซึ่งดำเนินการฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

เราใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เว็บไซต์ที่คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา
อนุญาตให้คุกกี้