Royal Canin Royal Kanin Skin รองรับสุนัขสำหรับผู้ใหญ่ที่มีความเป็นธรรมชาติและผิวหนังSkin Support - ïîëíîðàöèîíûéïîòò÷÷÷ÿèîîðìîðìÿÿÿîà÷÷÷ûûàíà÷÷ûûûàÿÿÿïîûððàíÿÿùïîððàíûõùùùùðòûõûõùùùòòéûõîîèïððìðìòîòîõõõ÷÷ðìììððîìîìûïäðèìððîìîìûïäðèìððòîìîìûïððèìððîìîì÷ððèìððîìîìûïððèìðõîì÷÷ðìèìðõîì÷ûïðììòîìðõîì÷ûïðììòîìðõîì÷äðììððõîì÷ððìòîìðõîì÷÷ðìììððõîì÷ððìòîìðõ Clamping ØØûìûìûìõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ <<<<<<

อุปกรณ์:

อสังหาริมทรัพย์ñยยผมïåòäàììììàààñàààüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüàààààààààààààà Ïäâõõõñööåååååèñèñññññññññññìàààìììììììììààààààààüüüüüüüüüüüüãüüàààààààààà <<<

ïïêààß:

Skin Sport Phium ÿÿõõõõõõõõõõõõõõõïïõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõèèääääääõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ ÏèîèèèõõõõõèèèèèèèèèèèõõòåÒâââââííààààààååååååååååãàààààààààààààààààííííííí .......

Den, äåãèäðàòèðîâàííûåáåëêèæèâîòíîãîïðîèñõîæäåíèÿ (ïòèöà) ãèäðîëèçàòáåëêîâæèâîòíîãîïðîèñõîæäåíèÿ (âêóñîàðîìàòè÷åñêèåäîáàâêè) æèâîòíûåæèðû, ðàñòèòåëüíàÿêëåò÷àòêà, ðûáèé Aeed, ìèíåðàëüíûåâåùåñòâà, ñâåêîëüíûéæîì, ñîåâîåìàñëî, ýêñòðàêòàëîý A (0.06%) ìàîîîîååÒåààààààààòòããããããããããããî IOO îàààààààåàîîîîîîîà ((((((((((<<<<

îîîèèèõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ: õõ:

ÁÅëêêè: 23.0% - âûûû: 15.0% - ìèàüüüûûûûûåñââÒââââââââââââ ::: AA: AA: A:: o: 3.4% - 1 ea: íÅççûûûûåííûûåòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÒû: 30.4

ä):

ïòòïòòåååååååèè:::::: a a :: âòòíí A: 29500 ME, âòòòí D3: 800 Me, âòòííèè C: 280 ìÃ, æëîîîîîîîîîîîîîîîîîîÃ, Éîî: 3,9 ð, ìììììììììììì:ìì 0,08 ìÃ-ýêòðòðòðòòðððììòò:ðððììíò:ðððòõõîîÃè÷÷òõîî÷÷÷÷îîââè:: òòîîïòîïò÷îòòòîîîî÷îîîïðîïðîõîõîäíîîîîïðîõîõîäííÿîîîïðîõîõîäííÿîîîïðîõîõîäííÿîîïðîõîõîääíÿÿîîïðîõîõîõîäíÿÿîîïðîïðîõîõîäíÿÿîîïðîïðîõîõîäíÿÿîîïðîïðîõîõîäííÿîîïðîïðîõîõîäííÿîîïðîïðîõîääíÿÿîîîïðîõîääíÿÿîîîïðîõîõîäíÿÿîîîïðîõîõîäííÿÿîîïðîòûõîääíÿÿÿîòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòûòû

Skin Support - ฟีดอาหารเต็มรูปแบบสำหรับสุนัขที่ออกแบบมาเพื่อรักษาฟังก์ชั่นการป้องกันผิวในระหว่างผิวหนังและมากเกินไป ขนร่วง อาหารที่มีปริมาณกรดไขมันพื้นฐานสูง

- สุขภาพผิว ช่วงของสารอาหารในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ช่วยรักษากลไกการป้องกันตามธรรมชาติของผิวหนังและกระบวนการฟื้นฟู

- EPA / DHA Eyko-Seated และ Subcosanene Omega-3 กรดไขมันช่วยรักษาสุขภาพของระบบย่อยอาหารและผิวหนัง

เราใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เว็บไซต์ที่คุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา
อนุญาตให้คุกกี้